1.23 (obsolete) ShutDownDelay 1.0.3

Adds a delay to the shutdown.

Put ShutDownDelay.dll into ServerPlugins folder and restart the server.